คณะอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ.

นายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข
ประธานอนุกรรมการ

ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา
ผู้แทน กศจ.

นายไพฑูรย์ งามมุข
ผู้แทนผู้อำนวยการเขต

นายอุดม พรมพันธุ์ใจ
ผู้แทน ก.ค.ศ.

นายสหชัย สาสวน
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานบุคคล

นายปิยะวัฒน์ ศิลปรัศมี
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย

นายประพนธ์ หลีสิน
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาหรือด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานบุคคล

นางเกษรา ก้องศักดิ์ศรี
ผู้แทนครู

นางสาวจินตนา ศรีสารคาม
ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา

นางสาวธนวัลย์ ปิติสุข
ผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น

นายอนันต์ศักดิ์ ภูพลผัน
อนุกรรมการเเละเลขานุการ

นายอำนาจ อัปษร
ผู้ช่วยเลขานุการ

นายสมชาย จิราพิพัฒนชัย
ผู้ช่วยเลขานุการ