กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางสมจิตร สืบอินทร์
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินเเละสินทรัพย์

นางรอมะ เพ็งสะและ
เจ้าพนักงานการเงินเเละบัญชีอาวุโส

นางสาวภูษา จัดพล
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

นางสาวสุมาลี อารีย์รักษ์
นักวิชาการเงินเเละบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวอาลิน โชติชัย
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวภนิตา ชำนาญ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นายชวนากร อัครกฤดาวงศ์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นายรัชต์พงษ์ ชุมนิกาย
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวนิ่มนุช เกิดพร้อม
พนักงานราชการ

นางสาววริสรา การะพิทักษ์
พนักงานราชการ

นางสาววิภาดา หวังเกษม
พนักงานราชการ

นางสาวณัฐรุจา เจริญรัตน์
ลูกจ้างชั่วคราว