กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางเกษแก้ว ชื่นรุ่ง
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางสาวณัฐธิดา คมขำ
ลูกจ้างชั่วคราว