ช่องทางติดต่อ

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2
ถนนลาดพร้าว เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

กลุ่มอำนวยการ 02 9304490
กลุ่มบริหารงานบุคคล 02 9304022
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 02 9398366
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 02 9304033
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 02 9304491
กลุ่มนิเทศติดตามเเละประเมินผล 02 9304494
        E-MAIL SESAO2.BKK@GMAIL.COM