จดหมายข่าว สพม.กท 2
ประชุมเตรียมความพร้อม การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ประธานพิธีเปิดนิทรรศการ "เปิดโลกการเรียนรู้อย่างมีความหมายที่ ต.อ.พ.ย"
ประชุมซักซ้อมแนวปฏิบัติการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบข้อมูลข่าวสาร ผ่านระบบ Zoom Meeting
ประชุมเชิงปฎิบัติการวางแผนการดำเนินโครงการจัดค่ายพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศจากครูต่างชาติ (NATIVE SPEAKER) และครูไทยที่มีวิธีการสอนที่เป็นเลิศสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประชุมคณะกรรมการรับสมัครนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2566
มอบเงินบริจาคช่วยเหลือและให้กำลังใจ ผู้ซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุอัคคีภัย
ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาฯ ครั้งที่ 2/2566
การประชุมการทดลองใช้ร่างต้นแบบนวัตกรรมคุณภาพเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษารางวัล IQA AWARD
การนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ระยะที่ 2 โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) สหวิทยาเขตรัชวิภา
ประชุมคณะทำงานจัดทำแนวทางการสอนประวัติศาสตร์-หน้าที่พลเมือง ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
พิธีมอบชุดตรวจหาแอนติเจนของเชื้อโควิด 19 (ATK Testsealabs)
ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประชุมเชิงปฏิบัติการการวางแผนการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน
รอง ผอ.สพม.กท 2 ประธานพิธีเปิดศูนย์การเเข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. เเละ สพม.กท 2 ร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรเเสดงความยินดีกับนักประดิษฐ์เเละนักวิจัยไทย
ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 9/2565
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามเเข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
ผอ.สพม.กท 2 เป็นประธานการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สายงานบริหารสถานศึกษา) ในการขอเลื่อนวิทยฐานะ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
ประธานในพิธีเปิดการเเข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาดนตรีสากล
อบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู เเละบุคลากรทางการศึกษาในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเรียนรวม
ผอ.สพม.กท 2 เป็นประธานการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สายงานบริหารสถานศึกษา) ในการขอเลื่อนวิทยฐานะ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ