หน่วยตรวจสอบภายใน

นางยุพดี ดีอินทร์
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

นางสาววณี พ่อค้า
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ