คณะกรรมการ ก.ต.ป.น

นายอนันต์ศักดิ์ ภูพลผัน
ผอ.สพม.กท 2

ดร.จินตนา ศรีสารคาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นางบุสบง พรหมจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายประสงค์ สุบรรณพงษ์
ข้าราชการบำนาญ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายนิพนธ์ แจ่มแจ้ง
ครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.ดร.อัคพงศ์ สุขมาตย์
ภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.สุมนา ธิกุลวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนฤทธิยวรรณาลัย กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ

นายปิ่น สุวรรณะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนโชคชัย กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ของเอกชน

ดร.มาเรียม ซอหมัด
ผู้อำนวยกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา กรรมการและเลขานุการ