กลุ่มนโยบายและแผน

นางอัญชลี เจริญสุข
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

นางสาวนันทนา ภพพินิจ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาววิชชุตา ธนพูนไพศาล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวศรัญญา กองแก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวสุพิชชา ดิสสระ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวทวีพร ภูชะวี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน