อำนาจหน้าที่
1.ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2560
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 58.98 KB
2.ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 2)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 83.67 KB
3.พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 251.05 KB
4.กฎกระทรวง-กำหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา-พ.ศ.-๒๕๔๖
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 33.41 KB