กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ

ดร.มาเรียม ซอหมัด
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

นายพลพิพัฒน์ วัฒนเศรษฐานุกุล
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวมุทิตา กกแก้ว
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวโศภิดา คล้ายหนองสรวง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวณัฐสินี ภาณุศานต์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

นางสาวศุภิสรา เสือทอง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

ดร.ชามาศ ดิษฐเจริญ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

นายจิระวัฒน์ ธนะสุนทรไชย์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

นางสาวนิษฐ์ฐา พีระชัยภาวงศ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

นางสาวขนิษฐา พุ่มสงวน
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

นายวรพล สายโสภา
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

นางจีรนันท์ ธำรงวิศว
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

นางปิยธิดา บุญชะตา
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

นางสาวสุกัญญา ถีสูงเนิน
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

นายวิวัฒน์ ทัศวา
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

นางสาวรัชวลี วรวุฒิ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายธวัชชัย จันดา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน