คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 271.1 KB
1. การรับส่งหนังสือราชการ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 243.87 KB
2. การติดต่อขอให้ผู้มีอำนาจลงนามสัญญาเงินกู้
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 275.27 KB
3. การเบิกจ่ายเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ/ผู้รับบำนาญถึงแก่ความตาย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 278.45 KB
4. การเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล/ค่าการศึกษาบุตร
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 329.12 KB
5.การติดต่อขอข้อมูลสารสนเทศ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 269.83 KB
6. ขั้นตอนขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลบุคลากรภาครัฐ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 213.67 KB
7. การขอมีบัตรประจำตัว
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 274.36 KB
8. การยื่นขอสำเนา กพ.7
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 179.96 KB
9. การขอพระราชทานเพลิงศพ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 175.8 KB
10. การขอหนังสือรับรองเงินเดือนเพื่อประกันตัวผู้ต้องหา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 193.53 KB
11. การสั่งซื้อแบบพิมพ์การศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 343.51 KB
12. การขออนุญาตพานักเรียนออกนอกสถานศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 234.73 KB
13. งานตรวจสอบภายใน สพท./สถานศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 226.4 KB
14. งานซ่อมคอมพิวเตอร์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 224.21 KB
15. งานซ่อมระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 224.02 KB