กลุ่มบริหารงานบุคคล

นายสมชาย จิราพิพัฒนชัย
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นายพงศกร พลเสน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

นางสิริกาญจน์ ศรีลาพัฒน์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

นายศรัณย์ ตั้นธง
นักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ

นางสาวพราวพรรณ ประทับศักดิ์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

หม่อมหลวงพิชญา สวัสดิวัตน์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาวกิรดา ขานโบ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นายวิทยาพณธ์ ฉิมอ่อง
พนักงานราชการ

นางสาวกาญจนา เจริญยิ่ง
พนักงานราชการ

นางสาวปิยะวรรณ มีเจริญ
พนักงานราชการ

นายศรายุทธ ถิ่นสอน
พนักงานราชการ

นางสาวน้ำหวาน รูปสม
ลูกจ้างชั่วคราว