กลุ่มบริหารงานบุคคล

นายสมชาย จิราพิพัฒนชัย
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นายพงศกร พลเสน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

นางสิริกาญจน์ ศรีลาพัฒน์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

นายศรัณย์ ตั้นธง
นักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ

นางสาวพราวพรรณ ประทับศักดิ์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

หม่อมหลวงพิชญา สวัสดิวัตน์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาวกิรดา ขานโบ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นายวิทยาพณธ์ ฉิมอ่อง
พนักงานราชการ

นายศรายุทธ ถิ่นสอน
พนักงานราชการ

นางสาวบุญชนิกา พัฒนไพศาล
พนักงานราชการ

นางสาวกาญจนา เจริญยิ่ง
ลูกจ้างชั่วคราว

นางสาวน้ำหวาน รูปสม
ลูกจ้างชั่วคราว

นางสาวอนงนาฏ อินทร์ทอง
ลูกจ้างชั่วคราว