กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางสาวธนวัลย์ ปิติสุข
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางสาวชนัตพร ปลื้มปัญญา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นายวัลลภ นันตา
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นายวิฆเณศ ทองเกล็ด
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นายจิรภัทร ศรีแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวกนิษฐา ทุมกิจจะ
พนักงานราชการ

นายยศนันทน์ สัตย์ธรรม
นักจิตวิทยาประจำโรงเรียน