กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางสาวธนวัลย์ ปิติสุข
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นายวัลลภ นันตา
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นายวิฆเณศ ทองเกล็ด
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นายจิรภัทร ศรีแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวกนิษฐา ทุมกิจจะ
พนักงานราชการ

นายยศนันทน์ สัตย์ธรรม
พนักงานราชการ นักจิตวิทยาประจำโรงเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ว่าที่ร้อยตรีนครินทร์ ทุมกิจจะ
ลูกจ้างชั่วคราว