กลุ่มอำนวยการ

นางสาวปราณี มงกุฎทอง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

นางขวัญเรือน โคกเสือ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

นายรณทัด จุลวัฒนะ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นายไพฑูรย์ ลือพงศ์ไพจิตร
ครูช่วยราชการ

นางสาวฐิติมากรณ์ แสงภักดี
พนักงานราชการ

นายกุลบดี อยู่ดี
พนักงานราชการ

นางสาวสุวพัชร อิงวะระ
พนักงานราชการ

นายโจ หมื่นไว
พนักงานราชการ

นายณัฐพล ศรีสลวย
พนักงานราชการ

นางสาวบุญชนิกา พัฒนไพศาล
พนักงานราชการ

นายติวานนท์ แสงศรี
ลูกจ้างชั่วคราว

นางสาวปิยฉัตร ก้อนแก้ว
ลูกจ้างชั่วคราว

นายนฤพล อาสานอก
ลูกจ้างชั่วคราว

นางวิมลพรรณ กระหม่อมทอง
ลูกจ้างชั่วคราว

นางนฤมล มีลาภ
ลูกจ้างชั่วคราว

นายมงคล มงกุฎทอง
ลูกจ้างชั่วคราว