ประกาศประกวดราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ เรื่อง จ้างเหมาจัดค่ายฝึกประสบการณ์ทางด้าน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (3 วัน 2 คืน ในประเทศ) ระดับชั้น ม.1-3 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 13) 27 ม.ค. 66
ประกาศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ เรื่อง ประกวดราคาจ้างนำนักเรียนโครงการ lntensive English Program ไปค่ายภาษาอังกฤษ ณ พัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 13) 26 ม.ค. 66
ประกาศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงหลังคา ฝ้าเพดานและพื้นอาคารโรงเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 8) 26 ม.ค. 66
ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมเเซมห้องปฏิบัติงานผู้บริหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 41) 06 ม.ค. 66
ประกาศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ไปศึกษาเเหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 27) 22 ธ.ค. 65
ประกาศ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมเเซมทาสีภายในห้องเรียน อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (อาคาร 3) ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 23) 21 ธ.ค. 65
ประกาศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องเรียนสำหรับการจัดการเรียนการสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 27) 17 ธ.ค. 65
ประกาศ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปุรงซ่อมแซมทาสีภายในห้องเรียนอาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ( อาคาร 3 ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 29) 11 ธ.ค. 65
ประกาศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด และเสื่อมสภาพ (อ่าน 27) 10 ธ.ค. 65
ประกาศ ประกาศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ เรื่อง ประกาศจ้างทำความสะอาดสะอาดระเบียงทางเดิน ห้องน้ำ/ห้องส้วม อาคารเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปี 2565 (อ่าน 11) 10 ธ.ค. 65
ประกาศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ เรื่อง ประกวดราคาจ้างทําบัตรนักเรียนและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระบบดิจิทัล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 8) 10 ธ.ค. 65
ประกาศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ประกวดราคาจ้างประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 12) 10 ธ.ค. 65
ประกาศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒เรื่อง ประกวดราคาจ้างครูชาวต่างชาติสอนวิชาภาษาอังกฤษโครงการห้องเรียนพิเศษ English program ปีการศึกษา 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 8) 10 ธ.ค. 65
ประกาศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒เรื่อง ประกวดราคาาจ้างครูชาวต่างชาติสอนวิชาภาษาอังกฤษโครงการห้องเรียนพิเศษ English program ปีการศึกษา 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 8) 10 ธ.ค. 65
ประกาศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ เรื่อง ประกวดราคาจ้างครูชาวต่างประเทศสอนวิชาภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 8) 10 ธ.ค. 65
ประกาศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า เรื่อง ประกวดราคาซื้อโต๊ะและเก้าอี้นักเรียนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 8) 10 ธ.ค. 65
ประกาศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า เรื่อง ปรับปรุงภูมิทัศน์ หน้าอาคารเรียน ๗ ชั้น (อาคารใหม่) (อ่าน 8) 10 ธ.ค. 65
ประกาศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 9) 10 ธ.ค. 65
ประกาศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบอาคารเรียนแบบพิเศษ 7 ชั้น พร้อมติดตั้ง (อาคารใหม่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 8) 10 ธ.ค. 65
ประกาศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารแบบพิเศษ 7 ชั้น และอาคารเอนกประสงค์ 3 ชั้น และซ่อมแซมเวทีหน้าเสาธง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 8) 10 ธ.ค. 65
ประกาศ สพม.กท 2 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับการเรียนการสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 9) 10 ธ.ค. 65
ประกาศ สพม.กท 2 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับการเรียนการสอน ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding) (อ่าน 9) 10 ธ.ค. 65
ประกาศ สพม.กท 2 เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับการเรียนการสอน รายการเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 9) 10 ธ.ค. 65
ประกาศ สพม.กท 2 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับการเรียนกาารสอน รายการเครื่องมัลติมิเดีย โปรเจคเตอร์/จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 11) 10 ธ.ค. 65