ภาพกิจกรรม
รอง ผอ.สพม.กท 2 ศึกษานิเทศก์ประจำสหวิทยาเขต ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินการด้านการจัดการเรียนการสอน
วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566 นายอนันต์ศักดิ์ ภูพลผัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 มอบหมายให้ นางสาวนันนกรฐ์ ทิพย์สูงเนิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 พร้อมด้วยนางสาวขนิษฐา พุ่มสงวน และนายวิวัฒน์ ทัศวา ศึกษานิเทศก์ประจำสหวิทยาเขตภาคีนพวัฒน์ ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานตามนโนบายด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส และการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ด้านคุณภาพ และด้านประสิทธิภาพ ตลอดจนสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้บริหาร ครูและนักเรียน ในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ของโรงเรียนนนทรีวิทยา โดยนางณัฐพัชร์ ศิริเสถียร ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้บริหารและคณะครู ได้ให้ความร่วมมือในการดำเนินการตามนโยบายของ สพฐ. เพื่อให้เป็นโรงเรียนแห่งความปลอดภัยและความสุข
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 2566,14:38   อ่าน 21 ครั้ง