ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
กลุ่มนโยบายและแผน
แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษาพ.ศ.๒๕๖๔ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.16 MB 6
แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษาพ.ศ.๒๕๖๕ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.81 MB 6
แนวทางปฏิบัติในการใช้เงินอุดหนุนจัดซื้อชุดตรวจ Antigen Test Kit (Atk)ของสถานศึกษาในช่วงสถานการณ์เเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 592.74 KB 6
มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การปรับอัตราเงินอุดหนุนรายหัวตามความจำเป็นพื้นฐาน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 – พ.ศ.2569) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 417.22 KB 6
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.5 ปร.6 ปีงบประมาณ 2567 Unkown Document ขนาดไฟล์ 43.67 KB 4
แบบฟอร์มคำขอตั้งค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง แบบ 1-11 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 233.5 KB 4
แบบฟอร์มคำขอตั้งค่าครุภัณฑ์ สำหรับโรงเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 92 KB 5
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินเเละสิ่งก่อสร้าง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.9 MB 5
บัญชีราคามาตรฐานสำนักงบประมาณ ปี 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.76 MB 5
บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรง ปี 2566 12
แนวทางการจ่ายเงินอุดหนุนปี 2566 7
ประกาศดอกเบี้ยเงินกู้ และตาราง Factor F ใหม่ (17 ตุลาคม 2565) 6
กลุ่มบริหารงานบุคคล
แบบฟอร์มใบลาอุปสมบท Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 28.85 KB 7
แบบฟอร์มคำขอมีบัตรสวัดิการรักษาพยาบาลคู่สมรสชาวต่างชาติและบุตร อายุไม่เกิน 7 ปี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 79.99 KB 8
แบบฟอร์มหนังสือรับรองลาสิกขา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 244.52 KB 6
แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 139.33 KB 16
กลุ่มอำนวยการ
แบบฟอร์มขอหนังสือผ่านสิทธิ์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 152.49 KB 7
แบบฟอร์มขอหนังสือผ่านสิทธิ์ธนาคารกรุงไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 148.08 KB 9