มาตรการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
ประกาศ มาตรการ ระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 401.98 KB
ประกาศ มาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 119.15 KB
ประกาศ มาตรการการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 85.37 KB
ประกาศ มาตรการในการป้องกันการรับสินบน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 75.88 KB
ประกาศ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 107.34 KB
ประกาศ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 303.39 KB
ประกาศ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 87.25 KB