มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
เรื่อง มาตรการ ระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 344.44 KB
เรื่อง มาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 183.8 KB
เรื่อง มาตรการการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 150.35 KB
เรื่อง มาตรการในการป้องกันการรับสินบน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 80.37 KB
เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 181.92 KB
เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 371.48 KB
เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 91.44 KB