การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
https://drive.google.com/file/d/1p0n_O_i_9nwFYQFcV8jF-ca7eJdYn7Kv/view?usp=sharing